Algemene voorwaarden

website-onderhoud

* Algemene voorwaarden downloaden

1. Offerte en aanvaarding
1.1. Next Web stelt een offerte op waarin Next Web aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Next Web aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de diensten het ontwerpen van websites, hosting, email, online marketing, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto en film, afbeeldingen logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Next Web kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Next Web daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Next Web. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Next Web werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Next Web verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
1.7. Next Web zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.
1.8. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Next Web wenst te verstrekken, dient hij Next Web, ondervermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2. Uitvoering van de Diensten
2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Next Web uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Next Web aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Next Web worden verstrekt. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft heeft Next Web het recht de Diensten op te schorten en tussentijds betaling te eisen van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag.
2.3. Opdrachtgever zal Next Web toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Next Web redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
2.4. Next Web garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Next Web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Next Web is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
2.5. Next Web is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
2.6. Next Web heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Next Web niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
2.7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk of per e-mail aan Next Web te worden meegedeeld.

3. Domeinnaamregistratie
3.1 Next Web kan niet garanderen dat een ingediende domeinnaamaanvraag mogelijk is of dat deze aanvraag wordt gehonoreerd. Next Web is niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid een domeinnaam te registreren of de afwijzing van een domeinnaamaanvraag.
3.2. U dient facturen voor domeinnaamregistratie binnen de betalingstermijn te voldoen. Indien Next Web het volledige factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn heeft ontvangen, heeft zij het recht om de domeinnaamregistratie op te schorten.
3.3 Voor het heractiveren van een domeinnaam als gevolg van opzegging, opschorting of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan Next Web kosten in rekening brengen.
3.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. In beginsel zal Next Web worden geregistreerd als technisch en administratief contactpersoon voor de domeinnaam. Next Web heeft echter geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Next Web tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt tevens indien de domeinnaam door Opdrachtgever is geregistreerd zonder tussenkomst van Next Web.

4. Hosting
4.1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Next Web zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor kunnen als meerwerk gefactureerd worden aan Opdrachtgever.
4.2 Next Web kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Hosting. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen
4.3 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Next Web omtrent de Hosting op te volgen.
4.4 Next Web is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de Hosting te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de Hosting die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
4.4 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Next Web. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Next Web die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
4.5 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever, indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik, dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.
4.6 Next Web stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud op Hosting, indien dit Onderhoud op Hosting leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Hosting, dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Hosting. In dat geval zal Onderhoud op Hosting plaatsvinden van 22.00 tot 09.00 uur (CET). Overig Onderhoud op Hosting zal plaatsvinden gedurende werkdagen.
4.7. Gebruik van de hosting
4.7.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan Hosting te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
4.7.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan Hosting, aan Next Web of aan een derde, of waardoor een storing in Hosting kan ontstaan.
4.8. Verplichtingen Next Web
4.8.1 Next Web draagt zorg voor de terbeschikkingstelling van de Hosting en/of IAAS. Next Web zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Next Web , streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidspercentage.
4.8.3. Het in artikel 4.8.1 nader te noemen percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud op Hosting is hierbij niet begrepen.
4.8.4 Next Web garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer Next Web van het gebruik en/of de terbeschikkingstelling van deze verbindingen afhankelijk is van derde leveranciers.
4.8.5 Next Web heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, dan wel andere performance-eisen ten aanzien van het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.
4.8.6 Next Web zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de koppeling van het Next Web netwerk met andere netwerken in stand te houden.
4.8.7 Next Web streeft ernaar alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de Hosting te verzekeren. Next Web maakt gebruik van professionele virusprotectie-programma’s.

5. Zoekmachine optimalisatie
5.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
5.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgevers website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Next Web kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
5.3. Opdrachtgever machtigt Next Web hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Next Web hier toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

6. Reclame
6.1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Next Web zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.
6.2. De kosten van het advertentiebudget worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Next Web kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.

7. Ontwikkelen van Werken
7.1 Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, hosting, email, online marketing, applicaties, lay-out, teksten, databestanden, software, rapporten, ontwerpen, analyses, foto’s, videos, geluidsopname, afbeeldingen, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
7.2. Next Web geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
7.3. Next Web is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
7.4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Next Web levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Next Web. Opdrachtgever vrijwaart Next Web van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
7.5. Next Web heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
7.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Next Web zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
7.7. Opdrachtgever vrijwaart Next Web voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Next Web.
7.8. Next Web zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Next Web Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Next Web Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Next Web is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Next Web gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de herontwikkeling, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

8. Oplevering en aanvaarding
8.1. Next Web zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
8.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
8.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
8.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Next Web zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Next Web doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
8.5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Next Web een redelijk aantal revisierondes volgen.
8.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Next Web gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Next Web kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
8.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Next Web het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

9. Rechten van intellectueel eigendom
9.1. Next Web gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Next Web zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Next Web liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.
9.2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Next Web Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
9.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.
9.4. De door Next Web ontwikkelde Werken blijven eigendom van Next Web. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
9.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
9.6. Het is Next Web toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Next Web door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

10 Installatie en onderhoud van Werken
10.1. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Next Web voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Next Web.
10.2. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Next Web zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Next Web is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
10.3. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Next Web heeft gemeld en wij deze schriftelijk of per hebben goedgekeurd. Next Web kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Next Web kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

11. Wijzigingen aan de Diensten
11.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
11.2. Indien Next Web meer werk moet verrichten dan Next Web had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Next Web gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
11.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Next Web tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

12. Prijzen en betaling
12.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
12.2. De factuur dient per maand voldaan te worden. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.
12.3. Next Web zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
12.4.De betalingstermijn van facturen is 14 kalenderdagen ingaand op de factuurdatum, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien opdrachtgever na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij is hij van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties:
(i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
(ii) de Opdrachtgever is 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd bij facturen tot €2500,00 en minimaal €40,00 euro exclusief btw. Bij facturen tussen €2500,00 en €5000,00 zijn de incassokosten €375,00 + 10%. Bij facturen tussen €5000,00 en €10.000,00 zijn de invorderingskosten €625,00 + 5%. Bij facturen tussen €10.000,00 en €200.000,00 zijn de incassokosten €875,00 + 1% dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is;
(iii) De dienstverlening aan de Opdrachtgever kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Opdrachtgever gehoste website ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan;
(iv) Next Web heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.
12.5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Next Web te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Next Web de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Next Web blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
12.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
12.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.8. Eens per kalenderjaar is Next Web gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen. Next Web zal Opdrachtgever ten minste 1 (één) maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% per maand het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
12.9. Alle prijzen die door Next Web worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
12.10. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Next Web. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
12.11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Next Web volledig bewijs op.

13. Geheimhouding
13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
13.2. Next Web mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
13.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Next Web is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
14.2. Iedere aansprakelijkheid van Next Web voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
14.3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Next Web slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.
14.4. De aansprakelijkheid van Next Web wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Next Web direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Next Web ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Next Web in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Next Web.
14.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Next Web door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Next Web kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15. Duur en opzegging
15.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
15.2. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.
15.3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
15.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Next Web gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Next Web is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

16. Wijzigingen in overeenkomst
16.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
16.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Next Web echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 1 (één) maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
16.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Next Web overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Next Web zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Next Web  bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
16.4. Next Web mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
16.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
16.6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Slotbepalingen
17.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Next Web gevestigd is.
17.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
17.3. Indien een limiet geldt voor uw gebruik van de diensten van Next Web, kan Next Web kosten in rekening brengen voor het overschrijden van deze limiet.
17.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
17.5. De door Next Web ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
17.6. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Next Web steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Wil je ook online zichtbaar zijn met een WordPress website?